QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Tổ hòa giải cở sở thôn Sao Vàng 1

Đăng lúc: 00:00:00 17/04/2024 (GMT+7)

QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Tổ hòa giải cở sở thôn Sao Vàng 1

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
  XÃ HOẰNG QUÝ


      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:        /QĐ-UBND

                     Hoằng Quý, ngày       tháng      năm 2024

                                                                  

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kiện toàn Tổ hòa giải cở sở thôn Sao Vàng 1

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG QUÝ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

Căn cứ Luật hòa giải cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số: 15/2014/NĐ-CP ngày: 27/02/2014 Quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật hòa giải cơ sở

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 100/2014/TTLT- BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 về qui định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải cơ sở;

          Theo đề nghị của Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Sao Vàng 1 .

 

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1. Kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở Thôn Sao Vàng 1 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà:     Lê Thị Cải                   Bí Thư chi bộ                       Tổ trưởng

2. Ông:  Lê Ngọc Đồng               Trưởng thôn                  phó Tổ trưởng

3. Bà:  Hoàng Thị Huệ               Hội phụ nữ                          Thành viên

4. Ông : Lê Duy Hồi                     Cấp uỷ                               Thành viên

5. Ông :  Lê Văn Liệu                   Hội CCB                           Thành Viên

Điều 2. Trách nhiệm của Tổ hòa giải cơ sở, quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên:

- Thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ theo điều 9, 10, 13 Luật hòa giải cơ sở năm 2013.

- Phối hợp giải quyết khi có sự kiện mâu thuẩn xảy ra trong cộng đồng dân cư kịp thời, nhanh chóng. 

- Tiến hành hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa giải, hưởng thù lao theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả hòa giải về UBND xã theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND xã giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Quyết định này thay thế Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Quý

Công chức Văn phòng- thống kê ; UBTWMTTQ xã, đoàn thể có liên quan và các ông, bà có tên nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

    Nơi nhận:
 - Như điều 3 QĐ (t/h);

 -  Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Văn Tý

 

         

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
  XÃ HOẰNG QUÝ


      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:        /QĐ-UBND

                     Hoằng Quý, ngày       tháng      năm 2024

                                                                  

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kiện toàn Tổ hòa giải cở sở thôn Sao Vàng 1

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG QUÝ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

Căn cứ Luật hòa giải cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số: 15/2014/NĐ-CP ngày: 27/02/2014 Quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật hòa giải cơ sở

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 100/2014/TTLT- BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 về qui định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải cơ sở;

          Theo đề nghị của Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Sao Vàng 1 .

 

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1. Kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở Thôn Sao Vàng 1 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà:     Lê Thị Cải                   Bí Thư chi bộ                       Tổ trưởng

2. Ông:  Lê Ngọc Đồng               Trưởng thôn                  phó Tổ trưởng

3. Bà:  Hoàng Thị Huệ               Hội phụ nữ                          Thành viên

4. Ông : Lê Duy Hồi                     Cấp uỷ                               Thành viên

5. Ông :  Lê Văn Liệu                   Hội CCB                           Thành Viên

Điều 2. Trách nhiệm của Tổ hòa giải cơ sở, quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên:

- Thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ theo điều 9, 10, 13 Luật hòa giải cơ sở năm 2013.

- Phối hợp giải quyết khi có sự kiện mâu thuẩn xảy ra trong cộng đồng dân cư kịp thời, nhanh chóng. 

- Tiến hành hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa giải, hưởng thù lao theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả hòa giải về UBND xã theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND xã giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Quyết định này thay thế Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Quý

Công chức Văn phòng- thống kê ; UBTWMTTQ xã, đoàn thể có liên quan và các ông, bà có tên nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

    Nơi nhận:
 - Như điều 3 QĐ (t/h);

 -  Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Văn Tý

 

         

 

 

 

 

 

 

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc