BÁO CÁO Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận Xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Đăng lúc: 00:00:00 12/07/2025 (GMT+7)

BÁO CÁO Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận Xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

 ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XÃ HOẰNG QUÝ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /BC-UBND                               Hoằng Quý, ngày  31  tháng 12 năm 2023

   ( Dự Thảo)

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận

Xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

 

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Thông tư 09/2022/TT-BTP ngày 15/11/2021 của bộ trưởng bộ tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND xã Hoằng Quý báo cáo kết quả triển khai thực hiện đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với những nội dung sau:

Hoằng Quý là một xã thuần nông nghiệp nằm cách trung tâm huyện Hoằng Hoá 7 Km về phía Tây Bắc, cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa 12 km về phía Đông có 2 km đường quốc lộ 1A chạy qua.

- Phía Bắc giáp xã Hoằng Kim;

          - Phía Đông giáp xã Hoằng Xuyên;

- Phía Nam giáp xã Hoằng Quỳ;

          - Phía Tây giáp xã Hoằng Phú;

Diện tích tự nhiên 357.95 ha. Trong đó DT đất canh tác 219.39 ha.Toàn xã có 6 thôn gồm Thôn Sao Vàng 1, thôn Sao Vàng 2, thôn Tự Đông, thôn Hảo Nam, thôn Hảo Bắc, thôn Tân Đức. Thôn kiểu mẫu năm 2021 là thôn Sao Vàng 2, Thôn kiểu mẫu năm 2022 gồm có 02 thôn là Thôn Hảo Nam và thôn Tự Đông  được công nhận là thôn kiểu mẫu 3/6 thôn, với tổng dân số; 4.305 khẩu; 1273 hộ nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Xã Hoằng Quý thuộc xã Loại 3 theo quy định về phân loại đơn vị hành chính. UBND xã hoàn thành nông thôn mới vào năm 2016;

*Cơ cấu tổ chức

          - Tổ chức cơ sở đảng:  Đảng bộ xã có 396 Đảng viên gồm 12 chi bộ, trong đó có 06 chi bộ nông thôn và 03 chi bộ nhà trường, 01 Trạm y tế, 01 chi Bộ Quân sự,  01 chi bộ Công an.

         - Đoàn thể:  Gồm 5 tổ chức Chính trị - Xã hội và các tổ chức xã hội khác luôn quy tụ được sức mạnh toàn dân đoàn kết, thống nhất thúc đẩy phong trào địa phương phát triển vững mạnh toàn diện.

        - Chính quyền: Thường trực HĐND, UBND, công chức xã, cán bộ không chuyên trách UBND và 06 đồng chí trưởng thôn được phân công giao nhiệm vụ đảm nhiệm ở từng lĩnh vực theo quy định.

       - Cán bộ công chức gồm 19 đồng chí.

UBND xã Hoằng Quý báo cáo kết quả triển khai thực hiện đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với những nội dung sau:

I. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND xã Hoằng Quý về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.UBND xã chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu công tác này, họp triển khai thực hiện, hướng dẫn và giao các ngành có liên quan chịu trách nhiệm chấm điểm những chỉ tiêu, tiêu chí có liên quan, gửi về công chức Tư pháp - Hộ tịch tổng hợp chấm điểm, trình UBND xã công bố kết quả đánh giá chấm điểm.

2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu

a) Đối với tiêu chí 1:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm.

b) Đối với tiêu chí 2:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0:  0 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 30/30 điểm.

c) Đối với tiêu chí 3:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 15/15 điểm.

d) Đối với tiêu chí 4:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 03/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 14/20 điểm.

đ) Đối với tiêu chí 5:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 04/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25/25 điểm.

3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.

b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 94/100 điểm.

c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.( Không có)

- Nêu rõ có hoặc không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Không có.

- Nếu có, phải nêu rõ số lượng cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi vi phạm, hình thức kỷ luật, quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định khởi tố của cơ quan có thẩm quyền, nếu đã có bản án, quyết định của Tòa án thì nêu số, ngày, tháng, năm ký, người có thẩm quyền ký, ngày, tháng, năm có hiệu lực pháp luật. ( Không có)

d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.

II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục

Trong thực tiễn thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

1. Thuận lợi: Việc triển khai công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Việc thực hiện xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật ở xã còn gắn liền với việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

Tuy nội dung đánh giá sát với tình hình thực tế của đơn vị nhưng vẫn còn một số tiêu chí khi đánh giá còn bất cập, chưa hợp lý, chưa phù hợp …

Công chức được tham gia tập huấn, hướng dẫn về cách chấm điểm còn gặp khó khăn về việc lấy ý kiến người dân về thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó một số bộ phận người dân có trình độ còn thấp chưa chủ động trong việc tự tìm hiểu nghiên cứu pháp luật hoặc không quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của địa phương dẫn đến việc cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu pháp luật còn chậm so với thực tế.

3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục

Đầu năm 2023 chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng

cao hoạt động tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo sự hài lòng của người dân; chỉ đạo các ngành các cấp nâng cao hơn nửa chất lượng phục vụ cho nhân dân.

III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện

1. Mục tiêu thực hiện; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn đô thị văn minh.

2. Kế hoạch thực hiện (những nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu cần nâng cao chất lượng, đảm bảo thực chất kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật). Thực hiện tốt; 5 Tiêu chí và 20 chỉ tiêu được quy định trong Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ủy ban nhân dân Xã Hoằng Quý kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xem xét, quyết định công nhận Xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Kèm theo báo cáo này gồm có:

1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;

2. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu có);

3. Bản tổng hợp đánh giá về hình thức mô hình TTPBGDPL

4. Biên bản họp đánh giá tiếp cận pháp luật.

 

Nơi nhận:    

- UBND huyện Hoằng Hoá;

- Phòng Tư pháp;

- Lưu: VT.

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Sỹ Cư

 

 

 

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc