THÔNG BÁO Niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

Đăng lúc: 00:00:00 31/12/2023 (GMT+7)

THÔNG BÁO Niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XÃ HOẰNG QUÝ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-UBND  

         Hoằng Quý, ngày 31  tháng 12 năm 2023

 

 
 

 


Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. UBND xã Hoằng Quý tiến hành niêm yết công khai các văn bản theo quy định như sau:

1. Nội dung niêm yết công khai

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

- Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu.

2. Thời gian niêm yết công khai

Từ ngày 31/12/2023 đến hết ngày 05/01/2024

3. Địa điểm công khai

- Niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của UBND xã Hoằng Quý

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của xã Hoằng Quý Địa chỉ: http://hoangquys.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/

4. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến của nhân dân, kiến nghị phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

UBND xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Trên đây là những nội dung niêm yết công khai về đánh giá xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023./.

 

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy, HĐND xã (b/c);

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- MTTQ và các đoàn thể;

- Các Công chức CM UBND xã;

- Trưởng Công an xã;

- Thôn trưởng các thôn;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lê Sỹ Cư

 

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc