93 năm ngày thống nhất MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2023

Đăng lúc: 00:00:00 17/11/2023 (GMT+7)

93 năm ngày thống nhất MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2023

BÀI TUYÊN TRUYỀN

93 năm ngày thống nhất MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2023

Kính thưa: Các đ/c cán bộ, đảng viên

Kính thưa toàn thể nhân dân trong toàn xã.

Trong không khí phấn khởi của nhân dân cả nước nói chung, xã Hoằng Quý nói riêng đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước; Chào mừng 69 Năm thành lập Đảng bộ xã Hoằng Qúy. Chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023) và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

- Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, trải qua 93 năm ra đời và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt nam đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Thực hiện và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng ngừa dịch bệnh, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

-  Từng bước giúp Nhân dân ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vận động Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăm chặn và đẩy lùi dịch bệnh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ về tinh thần, vật chất, từng bước ổn định cuộc sống.

- Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ. Thông qua ngày hội nhằm tiếp tục cũng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư; tập hợp củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận và khẳng định vai trò của cộng đồng dân cư trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Thông qua ngày hội phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ của người dân trong cộng đồng; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân.

- Ngày hội là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với việc ghi nhận, biểu dương các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương.

Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Qúy 6/6 khu dân cư đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong đó có cả phần lễ và phần hội. Đặc biệt khu dân cư thôn Tân Đức được xã chọn làm điểm và đã có các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể trên xã về dự và khu dân cư thôn tân Đức đã tổ chức được bữa cơm đại đoàn kết toàn dân. Nhìn chung không khí của ngày hội thật vui tươi, phấn khởi, thể hiện đúng tính chất của ngày hội.

Kính thưa các đồng chí cán bộ

Thưa toàn thể nhân dân

Trong năm 2023 với nhiều nhiệm vụ quan trọng của địa phương MTTQ xã đã làm tốt công tác phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”, vận động toàn dân tiếp tục thực hiện KH số 99, KH số 89, đề án 1089 của UBND huyện Hoằng Hóa về chỉnh tranh cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng thôn kiểu mẫu, xây dựng nhà sạch vườn đẹp. Vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp tiền ngày công, hiến đất để mở rộng đường giao thông trong thôn. Trong năm 2022 đã có 2 thôn đó là thôn Tự Đông thôn Hảo Nam đã được cấp trên công nhận thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu và đã tổ chức đón nhận thôn đạt thôn kiểu mẫu năm 2023,  có 2 thôn đó là thôn Sao Vàng 1 và thôn Hảo Bắc đang phấn đấu để hoàn thành các tiêu trí để đạt thôn kiểu mẫu năm 2023.

Hưởng ứng cuộc vận động ngày vì người nghèo do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động cán bộ và nhân dân trong xã đã đồng tình ủng hộ với số tiền ủng hộ là 16.200.000 đồng. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể thông qua các hoạt động và các phong trào thi đua, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ.

 Nhân dịp kỷ niêm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, UBMTTQ Việt Nam xã Hoằng Quý đề nghị hệ thống MT trong xã tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH, bảo vệ ANCT và trật tự ATXH, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân chung tay, góp sức người, vật chất cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn đạt thôn kiểu mẫu  đối với thôn Sao Vàng 1 và thôn Hảo Bắc với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, động viên nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, để Đảng ta mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

- Thời gian qua, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các cộng đồng dân cư có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Xây dựng thôn đạt thôn kiểu mẫu đã xuất hiện nhiều tập thể đã tích cực tham phong trào tiêu biểu như:

Khu dân cư thôn sao vàng 1

Khu dân cư thôn sao vàng 2

Khu dân cư thôn Hảo Bắc

Khu dân cư thôn Tự Đông

Khu dân cư thôn Hảo Nam

Trong quá trình xây dựng thôn kiểu mẫu đã có nhiều gia đình cá nhân tham gia hiến đất để mở rộng đường giao thông và ủng hộ tiền, vật chất, ngày công lao động để xây dựng thôn kiểu mẫu. Tiêu biểu như gia đình chị Lê Thị Là thôn Sao Vàng 2 đã hiến 10 m2 đất để mở rộng đường. Các hộ gia đình đã ủng hộ vật chất và tiền tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Hoành Vân, gia đình ông Lê Sỹ Tương, gia đình bà Lê Thị Lơi. Gia đình ông Lê Văn Biện thôn Sao Vàng 1. Gia đình ông Nguyễn Hoành Nghị, Gia đình bà Trịnh Thị Môn, gia đình ông Nguyễn Văn Tài thôn Hảo Bắc. Gia đình ông Trịnh văn Ngạn, gia đình anh Nguyễn Bá Côi thôn Hảo Nam; Gia  ông bà Sỹ Thịnh thôn Tự Đông và nhiều gia đình khác.

Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây NTM đô thị văn minh” và các cuộc vận động khác của MTTQ Việt Nam. Với những ý nghĩa to lớn ấy kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của MT dân tộc thống nhất Việt Nam gúp chúng ta nhận thức và tin tưởng hơn  về sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí vai trò  nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay, phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ VN mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân trong xã nêu cao lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, tinh thần năng động, sáng tạo, ý trí quyết tâm ra sức thi đua thực hiện mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

MTTQ Việt Nam xã Hoằng Quý nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của các khu dân cư, những gia đình, cá nhân trong những năm qua, trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong tiến trình xây dựng nông thôn mới của xã nhà. Góp phần xây dựng quê hương Hoằng Qúy ngày càng khang trang, giàu đẹp và văn minh hơn.

Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công.

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

                        CHỦ TỊCH

 

 

                     Trịnh Thị Nga

 

 

 
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc